UntitledUntitled 3Untitled 2

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tid: Torsdag den 27. april, kl. 17:00-19:00 (ca.)
Sted: Mødelokalet på foreningsgangen, bygning 1328, lokale 220


Retskritisk Forum indkalder hermed til vores årlige ordinære generalforsamlingen. Dagsordenen for generalforsamlingen er optaget i foreningens vedtægters § 3, stk 1 og indeholder følgende punkter:

“Forslag kan stilles på generalforsamlingen. Dagsorden skal indeholde:
1.Valg af dirigent
2.Valg af referent
3.Beretning fra bestyrelsen
4.Godkendelse af regnskab
5.Eventuelle forslag
6.Fastsættelse af overordnede retningslinjer for bestyrelsens arbejde
7.Valg af bestyrelse
8.Eventuelt valg af revisor
9.Eventuelt fastsættelse af kontingent
10.Eventuelt
Ved afstemning og valg af bestyrelse har hvert stemmeberettigede medlem en stemme. Beslutning træffes ved almindeligt flertal og skal foregå hemmeligt, hvis et medlem kræver det.”

Hovedpunktet på dagsordenen er dog valg af bestyrelse for 2017/2018.

I forlængelse af generalforsamlingen vil der blive afholdt et almindeligt bestyrelsesmøde, hvor vi blandt andet skal drøfte kommende arrangementer.

Generalforsmalingen er åben for alle interesserede, og der vil være kaffe og kage til alle fremmødte.

Vel mødt! 

Posted in Uncategorized | Comments Off on INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Folketingets Ombudsmand

Arrangement med Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen – om arbejdet som ombudsmand

Tid: Mandag den 24. april, kl. 16:00-18:00
Sted: Bygn. 1343, lokale 275 (Store Juridisk Auditorium)


UntitledRetskritisk Forum har endnu engang æren af at præsentere Folketingets Ombudsmand, Jørgens Steen Sørensen, når han mandag den 24. april fortæller om sit arbejde som ombudsmand samt ombudsmandsinstitutionen generelt.

Han vil herudover fortælle om nogle aktuelle spørgsmål, som ombuds-mandsinstitutionen arbejder med, herunder offentlighedsloven, offentligt ansattes ytringsfrihed og retssikkerhed på udlændinge-området.

Som altid er arrangementet åbent for alle interesserede, og der vil blive serveret gratis kaffe og kage i pausen.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Folketingets Ombudsmand

Vold og Bold

Arrangement om materiel atypicitet i sportsverdenen

Tid og sted: Torsdag den 20. april, kl. 16.00-18.00, Tvillingeauditoriet, Bygning 1324, lokale 011


Ude på banen kan det godt gå hårdt for sig når adrenalinen pumper, og det er de sidste minutter af den afgørende kamp. Nogen gange går det så hårdt for sig, at en spiller ender i græsset efter et hårdt albuestød eller en særlig hård tackling. Strafferetligt bedømmes forholdet som vold, men i sportsverden rejses der sjældent tiltale, med henvisning til det ulovbestemte begreb materiel atypicitet.

Hjemlen til at undlade at rejse tiltale og straffe findes i det ulovbestemte begreb materiel atypicitet.

Vi har inviteret Jesper Rubow fra anklagemyndigheden til at gøre os alle sammen klogere på, hvad dette begreb indebærer, og hvor langt det kan strækkes. Han vil også fortælle os om, hvad anklagemyndigheden læggervægt på, når de vurderer om der skal rejses tiltale.

Herudover har vi også inviteret Jes Christian Fisker fra DBU’s eget interne sanktionssystem, som behandler sager om vold i sportsverden, uden at spillerne ender med en plet på straffeattesten. Han vil også fortælle os om, hvordan sagerne behandles, hvilke sanktionsmuligheder DBU har, samt hvilke ankemuligheder spillerne har. Endelig vil han fortælle om hvordan DBU ser på forskellen mellem amatører og professionelle.

Arrangementet er gratis for alle interesserede, og der er gratis kaffe og kage i pausen.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vold og Bold

Kan man begå en uagtsom voldtægt?

Debatarrangement med Gorm Toftegaard Nielsen og Jytte Lindgaard

Dato: Den 29. november 2016, kl. 16.00-18.00, Tvillingeauditorierne, Aarhus Universitet

Med jævne mellemrum dukker der historier op i medierne, om frikendelse i voldtægtssager, selvom alle synes at mene, at samlejet ikke var frivilligt. Mange af os bliver harme og forargede, for kan det virkelig passe, at de skal gå fri, efter at have begået et overgreb mod en anden? Politikere og eksperter siger, at løsningen kan være at gøre uagtsom voldtægt strafbart.

Men er det så simpelt? Kan en mand have samleje med en kvinde, der ikke vil, uden at manden er klar over det? Er det ikke bare at gøre anklagemyndighedens arbejde nemmere, hvis de ikke længere skal bevise forsæt til forbrydelsen? Og hvad med retssikkerheden?

For at blive klogere på disse spørgsmål og mange andre, har vi inviteret AU’s egen strafferetsprofessor Gorm Toftegaard Nielsen og advokat Jytte Lindgaard til en debat om emnet. De vil hver især få 20 min. til at fremlægge deres synspunkter, og efterfølgende vil der være en debat med spørgsmål fra publikum.

Som altid serverer vi gratis kaffe og kage i pausen. Arrangementet er naturligvis åbent for alle interesserede!

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kan man begå en uagtsom voldtægt?

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tid: Torsdag den 21. april kl. 18.00-20.00
Sted: Mødelokalet på foreningsgangen, bygning 1328, lokale 220. 


Retskritisk Forum indkalder hermed til ordinær generalforsamlingen. Hovedpunktet på dagsordenen er valg af  bestyrelse for 2016/2017.

I forlængelse af generalforsamlingen vil der blive afholdt et almindeligt bestyrelsesmøde, hvor vi blandt andet skal drøfte kommende arrangementer.

Generalforsmalingen er åben for alle og der er kaffe og kage til alle fremmødte.

Vel mødt! 
Posted in Uncategorized | Comments Off on INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

STRAFFERETTEN SET INDEFRA

Spændende oplæg om strafferetten

Tid og sted: Mandag den 11. april, kl. 16.15-18.00, Tvillingeauditoriet, Bygning 1324, lokale 011


UntitledRetskritisk Forum inviterer alle til et spændende og anderledes arrangement, hvor forsvarsadvokat Gert Dyrn samt tidligere dømte vil fortælle om deres oplevelser med retssystemet, straffeprocessen, anklagere, fængsler mv.

De vil særligt sætte fokus på de gængse principper i retssystemets så som sandhedsprincippet, uskyldighedsformodningen, objektivitetsprincippet, den frie bevisbedømmelse mv. – for hvordan opleves principperne egentligt i praksis, når man står på den anden side? Gælder uskyldsformodningen i det hele taget? Går efterforskningen ud på at finde sandheden eller nærmere få sagen afsluttet, og hvordan opleves det at være varetægtsfængslet?

Dette er blot et udsnit af, hvad der er på programmet, når vi mandag den 11. April sætter fokus på strafferetten. Så hvis du har lyst til at få mere kød på strafferetten, samt få et sjældent indblik i vores retssystem, så er det nu, du skal gribe chancen!

Arrangementet er åbent for alle og gratis ligesom kagen og kaffen der serveres i pausen.

Posted in Uncategorized | Comments Off on STRAFFERETTEN SET INDEFRA

LIVET SOM HØJESTERETSDOMMER

Soloarrangement med Jens Peter Christensen

Dato: Den 8. oktober 2015, kl. 16.00-18.00, bygning 1324, lokale 011 (Tvillingeauditoriet)

Kom til et spændende solooplæg med højesteretsdommer Jens Peter Christensen, når han den 8. oktober gæster Aarhus Universitet.

Jens Peter Christensen vil til arrangementet blandt andet fortælle om sin vej fra juraprofessor til højesteretsdommer samt det daglige liv i Højesteret. Han vil også fortælle om gamle traditioner i Højesteret, samt dommernes arbejde med nutidens juridiske problemstillinger. Derudover vil han fortælle lidt om dommernes juridiske metode og betydningen af advokaternes retoriske evner.

Slutteligt vil han fortælle om forholdet mellem jura og politik i Højesterets sager samt internationaliseringen heraf.

Som altid serverer vi gratis kaffe og kage i pausen. Arrangementet er naturligvis åbent for alle interesserede!

 

Arrangementet bliver afholdt med støtte fra Juridisk Bogformidling
Posted in Uncategorized | Comments Off on LIVET SOM HØJESTERETSDOMMER

Ret til rettigheder i Mellemamerika

Ret til rettigheder i Mellemamerika

Onsdag den 6. maj, kl. 16.00-18.00, bygning 1343 i lokale 275 (Store juridisk)

Retskritisk Forum inviterer i samarbejde med IBIS Latino Film Århus til foredrag ved landsdommer og formand for Dansk Flygtningehjælp Stig Glent-Madsen, der vil fortælle om sine oplevelser som retsobservatør i Guatemala og Honduras, to lande hvis hverdag er præget af bandekriminalitet, vold og mord.

I Guatemala fører kun 2-5% af alle forbrydelser til domfældelser, og når retssystemet ikke fungerer, ordnes tvisterne ved selvtægt. De stærke og magtfulde får ret, mens de fattige lider under jungleloven.

I Honduras er drabsraten den højeste i verden – omkring 90 pr. år pr. 100.000 indbyggere, i Danmark er tallet 1 pr. år pr. 100.000. Det er især mennesker, der forsøger at få et retsvæsen til at fungere, der er udsat.

Derudover vil Gitte Weise Hermansen, koordinator for Ibis, også holde et oplæg om, hvorfor det er så vigtigt, at det internationale samfund støtter indsatser for menneskerettigheder i bl.a. Guatemala og Honduras, samt hvilke indsatser Ibis gør for menneskerettighederne i de udsatte lande.

Det er disse, og mange flere problemstillinger, der vil blive drøftet, når Stig Glent-Madsen og Gitte Weise Hermansen gæster Aarhus Universitet den 6. maj 2015 til et spændende arrangement om menneskerettigheder.

Som altid vil der være gratis kaffe og kage til arrangementet.

 

Arrangementet bliver afholdt med støtte fra Juridisk Bogformidling

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ret til rettigheder i Mellemamerika

Syrienkrigere

Fratagelse af dansk statsborgerskab?

Tirsdag den 3. februar, kl. 16-18.00, bygning 1342 i lokale 455 (lille juridisk)

De borgerlige partier Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti fremsatte i efteråret 2014 et forslag om, at det for fremtiden skal være muligt, ligesom i Storbritannien, at fratage danskere, der deltager i Syrien-krigen, deres danske statsborgerskab.

Forsvarsadvokat Bjørn Elmquist og professor Dr. Jur. Ole Hasselbalch har begge medvirket i debatten om, hvorvidt dette juridisk er muligt, samt hvilken effekt og hvilke konsekvenser dette måtte få: Er det overhovedet muligt at løfte bevisbyrden for, at Syrien-krigere har begået landsforræderi? Og vil en sådan beføjelse i virkeligheden medføre en indirekte diskrimination?

Disse og mange flere spørgsmål vil blive drøftet, når Bjørn Elmquist og Ole Hasselbalch gæster Aarhus Universitet den 3. februar til en spændende debat om fratagelse af dansk statsborgerskab.

Arrangementet vil bestå af et oplæg fra Bjørn Elmquist og Ole Hasselbalch med hver deres syn på problemstillingerne, hvorefter der vil være en åben debat med deltagelse af publikum. Debatten bliver kontrolleret af vores neutrale ordstyrer professor Dr. Jur. Michael Hansen Jensen.

Som altid vil der være gratis kaffe og kage i pausen.

 

Deltagere:

Forsvarsadvokat Bjørn Elmquist

Professor Dr. Jur. Ole Hasselbalch

Professor Dr. Jur. Michael Hansen Jensen

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Syrienkrigere

Folketingets Ombudsmand

De senste års skandalesager – Er der en råd tråd?

D. 2. december 2014, kl. 16.00-18.00, bygning 1343, lokale 275 (store juridisk)

Kom og mød Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, når han endnu engang gæster Aarhus Universitet den 2. December 2014.

Jørgen Steen Sørensen vil fortælle lidt om arbejdet som ombudsmand, med fokus på offentligt ansattes ytringsfrihed og den nye offentlighedslov. Derefter vil Ombudsmanden drøfte de seneste års skandalesager i ministerierne. Er der mon en rød tråd, og er der krise i Centraladministrationen? Efterfølgende vil der være mulighed for at stille ham spørgsmål.

Til arrangementet serverer vi gratis kaffe og kage, og som noget nyt vil der også være sodavand og snacks!

Posted in Uncategorized | Comments Off on Folketingets Ombudsmand