INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tid: Torsdag den 27. april, kl. 17:00-19:00 (ca.)
Sted: Mødelokalet på foreningsgangen, bygning 1328, lokale 220


Retskritisk Forum indkalder hermed til vores årlige ordinære generalforsamlingen. Dagsordenen for generalforsamlingen er optaget i foreningens vedtægters § 3, stk 1 og indeholder følgende punkter:

“Forslag kan stilles på generalforsamlingen. Dagsorden skal indeholde:
1.Valg af dirigent
2.Valg af referent
3.Beretning fra bestyrelsen
4.Godkendelse af regnskab
5.Eventuelle forslag
6.Fastsættelse af overordnede retningslinjer for bestyrelsens arbejde
7.Valg af bestyrelse
8.Eventuelt valg af revisor
9.Eventuelt fastsættelse af kontingent
10.Eventuelt
Ved afstemning og valg af bestyrelse har hvert stemmeberettigede medlem en stemme. Beslutning træffes ved almindeligt flertal og skal foregå hemmeligt, hvis et medlem kræver det.”

Hovedpunktet på dagsordenen er dog valg af bestyrelse for 2017/2018.

I forlængelse af generalforsamlingen vil der blive afholdt et almindeligt bestyrelsesmøde, hvor vi blandt andet skal drøfte kommende arrangementer.

Generalforsmalingen er åben for alle interesserede, og der vil være kaffe og kage til alle fremmødte.

Vel mødt!