VEDTÆGTER

Vedtægter for Retskritisk Forum

§ 1 Navn og Formål
Foreningens navn er Retskritisk Forum og har hjemsted på Juridisk Institut, Aarhus Universitet, men fungerer uafhængig heraf.
Stk. 2. Foreningens formål er at engagere jurastuderende og andre til debat om retten i samfundet og om juristens og retssystemets rolle. Det tilstræbes, at Retskritisk Forum opretholder sin repræsentation i Retspolitisk Forenings bestyrelse.

§ 2 Medlemmer
Enhver jurastuderende på Aarhus Universitet kan blive medlem. Medlemskab træder i kraft ved fremmøde på generalforsamlingen og gælder indtil næste ordinære generalforsamling.
stk. 2 Ørige medlemmer kan optages og/eller udelukkes efter bestyrelsens anbefaling.
stk. 3 Generalforsamlingen kan beslutte, at stemmeret kun tilkommer de medlemmer, der betaler kontingent. Hvis der ikke opkræves kontingent har alle medlemmer stemmeret. Et medlem kan ikke overdrage sin stemmeret til andre eller stemme ved fuldmagt.

§ 3 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes i løbet af foråret. Indkaldelsen skal offentliggøres senest en uge før og på en måde, der er nemt tilgængelig for medlemmerne, men ikke nødvendigvis ved personlig indkaldelse. Forslag kan stilles på generalforsamlingen. Dagsorden skal indeholde:
1.Valg af dirigent
2.Valg af referent
3.Beretning fra bestyrelsen
4.Godkendelse af regnskab
5.Eventuelle forslag
6.Fastsættelse af overordnede retningslinjer for bestyrelsens arbejde
7.Valg af bestyrelse
8.Eventuelt valg af revisor
9.Eventuelt fastsættelse af kontingent
10.Eventuelt
Ved afstemning og valg af bestyrelse har hvert stemmeberettigede medlem en stemme. Beslutning træffes ved almindeligt flertal og skal foregå hemmeligt, hvis et medlem kræver det.
Stk 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som normal generalforsamling senest 30 dage efter, at enten 30 medlemmer eller 1/3 af bestyrelsen kræver det

§ 4 Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 17 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Er der ledige pladser i bestyrelsen, kan bestyrelsen selv supplere op frem til næste generalforsamling.
Stk. 2. Formanden skal vælges ved simpelt flertal på generalforsamlingen.
Stk. 3. Næstformanden skal vælges ved simpelt flertal på et bestyrelsesmøde med deltagelse af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.
Stk. 4. Af bestyrelsen vælges ved simpelt flertal på et bestyrelsesmøde:
a) Èn sekretær
b) Én indkøbsansvarlig
c) Én PR-ansvarlig
d) Én fondsansvarlig
e) Én kasserer
f) Èn studietursansvarlig
Stk. 5. To bestyrelsesmedlemmer er tillige medlemmer af Retspolitisk Forenings bestyrelse, så længe Retskritisk Forum har en repræsentation heri. Hvert år vælges på et bestyrelsesmøde umiddelbart forud for generalforsamling i Retspolitisk Forening ved simpelt flertal én repræsentant. Valgperioden er to år for dette hverv.

§ 5 Regnskab og revision
Der laves årligt et regnskab, som generalforsamlingen godkender eventuelt på baggrund af en valgt revisor. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 6 Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden eller af to bestyrelsesmedlemmer.

§ 7 Lovændringer og opløsning
Til ændring af foreningens love kræves almindeligt flertal blandt de fremmødte på en generalforsamling.
Til foreningens opløsning kræves 3/4 flertal af de fremmødte på generalforsamlingen. Et bestyrelsesmedlem kan udskyde beslutningen til behandling på en ekstraordinær generalforsamling.
Ved opløsning doneres foreningens formue til en anden forening eller juridisk person, der arbejder inden for foreningens formål.

Vedtaget d. 25. april 2012